VTR-L29B 8.0.0.301a(C521) ROOT.HT8 FEATURED [ 2019-11-21 11:25:09 ]
VTR-L29B 8.0.0.303(C45) ROOT.HT8 FEATURED [ 2019-11-21 11:20:33 ]
VTR-L29B 8.0.0.304(C25) ROOT.HT8 FEATURED [ 2019-11-21 11:20:17 ]
VTR-L29B 8.0.0.305(C25) ROOT.HT8 FEATURED [ 2019-11-21 11:20:01 ]
VTR-L29B 8.0.0.305(C45) ROOT.HT8 FEATURED [ 2019-11-21 11:19:47 ]
VTR-L29B 8.0.0.307(C25) ROOT.HT8 FEATURED [ 2019-11-21 11:19:34 ]
VTR-L29B 8.0.0.308(C25) ROOT.HT8 FEATURED [ 2019-11-21 11:19:17 ]
VTR-L29B 8.0.0.309(C521) ROOT.HT8 FEATURED [ 2019-11-21 11:19:01 ]
VTR-L29B 8.0.0.312a(C109) ROOT.HT8 FEATURED [ 2019-11-21 11:18:42 ]
VTR-L29B 8.0.0.320(C109) ROOT.HT8 FEATURED [ 2019-11-21 11:18:27 ]
SuperSU v2.82 [ 39575 Downloads ]
G610F 7.0 Root [ 30966 Downloads ]
J710F 7.0 Root Working 100% [ 23299 Downloads ]
Odin 3.12.5 [ 16917 Downloads ]
J730F 7.0 Root Working 100% [ 14594 Downloads ]
OctoNetwork APK [ 11709 Downloads ]
J530F 7.0 ROOT [ 11292 Downloads ]
Super Su [ 9549 Downloads ]
J701F 7.0 ROOT [ 9502 Downloads ]
bypass frp [ 9014 Downloads ]

Asiafone Firmware